Regulamin strony oraz sklepu Internetowego www.wfchampionship.pl obowiązujący od dnia 21 Marca 2019

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów na stronie wfchampionship.pl.
Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Premium group sp. Z o.o. umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Sprzedaż biletów w systemie wfchampionship.pl jest prowadzona przez: Premium Group Sp. Z o.o.
adres siedziby: ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław
NIP: 897-186-30-21
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000765931 Adresy poczty elektronicznej:
Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień w języku polskim: info@wfchampionship.pl
Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień w języku angielskim: info@wfchampionship.pl
Zamówienia grupowe: info@wfchampionship.pl
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim:
info@wfchampionship.pl

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym za pośrednictwem strony w domenie wfchampionship.pl, a nadto w punkcie sprzedaży w siedzibie spółki Premium Group Sp z o.o. . Możliwy jest także zakup biletów poprzez naszych afiliantów. Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora punktu sprzedaży .
Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

2.1. Zakup biletów w serwisie internetowym wfchampionship.pl

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu , wyboru kategorii oraz rodzaju biletów oraz zaznaczeniu miejsc na planie sali, w której odbywa się wybrane wydarzenie (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca numerowane) lub wybraniu liczby miejsc/pakietów nienumerowanych (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca nienumerowane) należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.
W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku “Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.wfchampionship.pl. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Premium Group Klient otrzymuje wiadomość email z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie wfchampionship.pl oraz, w przypadku wyboru biletu domowego – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce. Natomiast w przypadku wyboru wysyłki kurierem lub za pomocą poczty polskiej – Klient oczekuje przesyłki.
W przypadku wyboru płatności kartą lub e-przelewem za pośrednictwem eCard lub Dot Pay S.A. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku
“Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.wfchampionship.pl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę eCard S.A. lub DotPay Sp. Z o.o. Po otrzymaniu przez organizatora od Card S.A. lub DotPay Sp. Z o.o. informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz, w przypadku wyboru biletu domowego – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub
załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce. Natomiast w przypadku wyboru wysyłki kurierem lub za pomocą poczty polskiej – Klient oczekuje przesyłki. Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu Organizatora wydarzenia artystycznego dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie wfchampionship.pl. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie wfchampionship.pl następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności literowego kodu lub numeru rezerwacji otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów i podanego przez Klienta podczas płatności.
W przypadku opłaty za bilet e-przelewem lub kartą za pośrednictwem eCard lub DotPay Sp. Z o.o., wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie wfchampionship.pl następuje po otrzymaniu przez organizatora potwierdzenia z eCard lub DotPay Sp. Z o.o. o dokonaniu płatności przez Klienta.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: info@wfchampionship.pl.
Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

2.2. Zamówienia grupowe

Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane przez zespół Działu Klientów Kluczowych. Aby złożyć zamówienie grupowe należy wysłać maila na info@wfchampionship.pl

Analytics

3. BILETY I VOUCHERY

3.1. Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia Bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność.
Klient powinien przechowywać Bilety w bezpiecznym miejscu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Bilety. Należy zauważyć, że bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła może niekiedy uszkodzić Bilety.
Duplikaty biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy Organizator wydarzenia przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów może wiązać się z koniecznością zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł (powiększonej o koszty wysyłki).
Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do organizatora WFChampionship, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.
Zniszczenie Biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.
Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści.Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona na pierwszej stronie dokumentu zakupu i jest weryfikowania przy każdej transakcji. Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę, lub na kartę płatniczą. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji Biletów.
Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania Biletów na poszczególne wydarzenia.
Nie można łączyć Biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez nas lub Organizatora formalna pisemna zgoda.
Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia.

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży wfchampionship.pl dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Na niektóre wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe oraz pakiety specjalne, jak np. 3+1 (tzn. kup cztery bilety zapłać za trzy). Takie bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora wydarzenia. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.
Zamieszczona w serwisie transakcyjnym wfchampionship.pl mapka z planem sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela Organizator i to u Organizatora Klient powinien w razie wątpliwości poszukiwać informacji w tym zakresie.
W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami (np. zła widoczność w związku z ustawieniem kamer telewizyjnych), klient zobowiązany jest zgłosić się do organizatora.
W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży wfchampionship.pl pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą. Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie organizatora pozostaną jedynie bilety droższe).
W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.
Do ceny biletów na poszczególne wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie lub opłaty wprowadzone przez Organizatora wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

3.3. Kody rabatowe

W ramach systemu sprzedaży biletów wfchampionship.pl dostępne są kody rabatowe o określonych nominałach. Kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia o zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia. Kody to kombinacja znaków literowych lub znaków literowych i liczb. O wprowadzeniu oraz warunkach obowiązywania kodów rabatowych zawsze decyduje Organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pomocą wszelkich środków komunikowania, w tym w mediach, w mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie internetowej wfchampionship.pl lub za pośrednictwem Organizatora (ogólnodostępnie lub do wybranego grona odbiorców).

DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

4.1.Zasady ogólne

Możliwe są następujące opcje dostawy i odbioru biletów s p r z e d a w a n y c h w r a m a c h s y s t e m u s p r z e d a ż y wfchampionship.pl : bilet domowy, dostawa kurierem, dostawa Pocztą Polską, dostawa Pocztą Polską przesyłki zagraniczne, odbiór osobisty na miejscu wydarzenia oraz odbiór osobisty w punkcie sprzedaży biletów. Nie wszystkie wymienione wyżej sposoby odbioru i dostawy biletów mogą być dostępne w ramach danego wydarzenia. O dostępnych w ramach danego wydarzenia sposobach odbioru i dostawy biletów oraz wysokości opłaty za dostawę Klient jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletów.

4.2. Bilet domowy

Przy rezerwacji z opcją „bilet domowy”, po opłaceniu rezerwacji, jej odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są „bilety domowe”.

4.3. Dostawa Pocztą Polską oraz kurierem

Bilety są wysyłane według kolejności odbywania się wydarzeń (bilety na wydarzenia w najbliższej przyszłości są wysyłane w pierwszej kolejności). Maksymalny czas dostawy biletów wynosi 30 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 60 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (w wypadku podania przez Klienta prawidłowego adresu dostawy). W momencie, gdy Klient poda niepełny adres do wysyłki, wysyłka może trwać dłużej lub może nie dojść do skutku z winy Klienta. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych i kompletnych danych oraz wpisanie ich w odpowiednie miejsca w formularzu. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres dostawy biletów. Informacja na temat kosztów dostawy jest podawana w trakcie procesu rezerwacji Biletu.
W przypadku Biletów specjalnych, w szczególności kolekcjonerskich lub spersonalizowanych, czas przygotowania Biletu specjalnego będzie podany w opisie wydarzenia. W przypadku zakupu Biletu specjalnego, do czasu dostawy należy doliczyć czas realizacji Biletu specjalnego.

4.4. Odbiór na miejscu wydarzenia oraz w punkcie sprzedaży

Bilety zakupione z opcją odbioru na miejscu wydarzenia należy odebrać w miejscu odbywania się wydarzenia artystycznego nie wcześniej niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem o ile organizator nie poinformuje rezerwujących o innych warunkach odbioru. Bezwzględnym warunkiem odbioru biletów na miejscu wydarzenia w punkcie sprzedaży jest podanie osobie wydającej bilety nazwiska oraz unikalnego numeru rezerwacji lub hasła, na które zakupiono bilety, o ile było ono podane. Numer rezerwacji i hasło należy zachować w ścisłej tajemnicy – organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji lub hasła osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji lub hasła w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.
Bilety zakupione z opcją odbioru w punkcie sprzedaży uważa się za odebrane w momencie odebrania zadrukowanych blankietów od sprzedawcy.

SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

5.1. Zasady ogólne

W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: karta płatnicza, e-przelew, przelew tradycyjny, płatność gotówką.
W przypadku zakupu biletów w punkcie sprzedaży organizatora dostępna jest zapłata jedynie gotówką. W przypadku zakupu w pozostałych punktach sprzedaży płatności dokonywane są zgodnie z zasadami stosowanymi przez te punkty.

5.2. Karta płatnicza

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego wfchampionship.pl (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”) Klient zostanie przekierowany do eCard S.A. lub Dot Pay S.A. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego eCard S.A. lub Dot Pay S.A. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od “https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy eCard S.A. odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych Dot Pay Sp. Z o.o. odpowiada DotPay Sp. Z o.o. zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzeda ży wfchampionship.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez eCard S.A. lub PDotPay Sp. Z o.o. (15 minut), organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności wprzypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie organizatora pozostaną jedynie bilety droższe).

5.3. e-przelew

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego wfchampionship.pl , oraz wybraniu opcji płatności eprzelewem (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: “https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy eCard S.A. odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada DotPay Sp. Z o.o.
W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży wfchampionship.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez eCard S.A. lub DotPay Sp. Z o.o. (15 minut), organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie organizatora pozostaną jedynie bilety droższe).

5.4. przelew tradycyjny

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku organizatora czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży wfchampionship.pl z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie organizatora pozostaną jedynie bilety droższe).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU wfchampionship.pl
Telefonicznie: pod nr +48 533020270
Mailowo: info@wfchampionship.pl

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży wfchampionship.pl nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się.

FAKTURA

Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez organizatora całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez wfchampionship.pl otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

WSTĘP I UCZESTNICTWO

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.
W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.
Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia). Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch. Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI.

9.1. Brak prawa odstąpienia od umowy

Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów wfchampionship poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9.2. Zwroty

9.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

Aby dokonać zwrotu Biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail : info@wfchampionship.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu od klienta informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając do organizator email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.
W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.
Przy zakupie Biletów z wybraną opcją dostawy: wysyłka kurierem, wysyłka Pocztą Polską, dla uzyskania zwrotu konieczne jest uprzednie dostarczenie przez Klienta na adres korespondencyjny biura firmy.
W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym Bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

9.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia

W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Organizatora danego wydarzenia stanowi inaczej lub Klient uprawniony będzie do zwrotu Biletu. Aby dokonać zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: info@wfchampionshi.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez organizatora informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając do organizatora email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.
Przy zakupie Biletów z wybraną opcją dostawy: wysyłka kurierem, wysyłka Pocztą Polską, dla uzyskania zwrotu konieczne jest uprzednie dostarczenie przez Klienta na adres korespondencyjny biura firmy
W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym Bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

9.2.3. Inne zwroty

Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 9.2.1. i 9.2.2. powyżej nie są możliwe.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów wfchampionship.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: info@wfchampionship.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Premium Group Sp. Z o.o. ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrcoław.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku nieuznania przez organizatora reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług.. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą organizatora , w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

PRAWO WŁAŚCIWE

Transakcje kupna Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest Premium Group Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail info@wfchampionship.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres organizatora
Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów (np. wyboru miejsc), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Premium Group Sp. Z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Premium Group Sp. z o. o. działaniami realizowanymi w imieniu Premium Group Sp. z o. o., podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym Premium Group Sp. z o. o. zlecił np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu MailChimp.
Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Premium Group Sp. z o. o. do przetwarzania danych przez określny czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Premium Group Sp. z o. o., okres na jaki została udzielona zgoda.
Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych.
Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Premium Group Sp. z o. o., Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Premium Group Sp. z o. o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Te informacje posłużą do konstruowania ofert dopasowanych do potrzeb Klientów, w szczególności preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich zakupów.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę info@wfchampionship.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 21 marca 2019 r.

Close Menu